INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana a bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás prioritou, které věnujeme náležitou pozornost. V tomto dokumentu si Vás dovolujeme informovat o tom, jaké vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme a pro jaké účely zda se tak děje na základě Vašeho souhlasu nebo jiného právního důvodu.
Naleznete zde podrobné informace o tom, komu můžeme osobní údaje předávat a jaká máte stran zpracovávání vašich osobních údajů práva.

1. Naše identifikační a kontaktní údaje (Komu poskytujete osobní údaje?)

New Things On The Net s. r.o., IČ: 075 45 835
Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C., vložka 302846
email. : info@aircasting.cz
Email pro námitky proti zpracování osobních údajů a odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:
register@aircasting.cz
Email pro dotazy a uplatňování ostatních práv subjektů údajů:
register@aircasting.cz

New Things On The Net s.r.o. (dále jen „NTOTN“) je provozovatelem internetové služby s názvem Aircasting dostupné na webové stránce www.aircasting.cz nebo www.aircasting.io (dále jen „Služba Aircasting“). Služba Aircasting umožňuje na jedné straně zřizovat jednotlivým uživatelům (dále jen „Uživatelé“) – fyzickým osobám majícím zájem o své obsazení do role výkonného umělce (nebo osobám zastupujícím výkonné umělce) v rámci přípravy audiovizuálního díla, fotografie, nebo zvukového záznamu - uživatelské profily obsahující jejich osobní údaje a na straně druhé umožňuje přístup k informacím uvedeným v uživatelských profilech partnerům NTOTN - produkčním agenturám, fotografům, reklamním a mediálním pracovníkům, filmovým producentům, castingovým agenturám, případně jiným osobám zabývajícím se výrobou audiovizuálních děl, pořízením fotografií nebo jiných obrazových záznamů za účelem provedení castingových aktivit a vyhledání vhodných osob pro herecké nebo obdobné výkony (dále jen „Agentury“).

NTOTN vystupuje při své činnosti vůči Vám jako správce osobních údajů, tzn. že rozhoduje o tom, jaké osobní údaje shromáždí, k jakým účelům a jakými prostředky a je odpovědná za jejich řádné zpracování.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje: (i) Uživatelů, které Uživatelé sami poskytnou vyplněním údajů v rámci svého uživatelského profilu a jejich zástupců (včetně zákonných zástupců majících rodičovskou odpovědnost) a (ii) Agentur, které Agentury poskytnou v rámci uzavření smlouvy s NTOTN, na základě které jim budou za předem stanovených podmínek zpřístupněny informace uvedené v uživatelských profilech Uživatelů.
V případě osobních údajů Uživatelů a jejich zástupců zpracováváme následující osobní údaje:
Identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, adresa bydliště nebo kontaktní adresa, emailová adresa, telefonní číslo.)
Upřesňující osobní informace (preferované role Uživatelem, informace o teritoriálním omezení Uživatele a omezení na typ produktů, osobní zájmy Uživatele, mateřský jazyk, znalost cizích jazyků, tolerance k nahotě u natáčení, příslušnost k etniku nebo rase).

Informace o zkušenostech a dovednostech (povolání/profese Uživatele, herecká nebo jiná specializace, sportovní dovednosti, znalost hry na hudební nástroje, řidičské oprávnění)
Informace o fyzickém vzhledu (barva očí, barva a střih vlasů, výška, váha, postava – typ, tetování – umístění (foto), piercing, stav chrupu, míry (prsa, pas, boky, hlava), velikost bot, konfekční velikost, délka nohavice, fotografie Uživatelů, obrazově – zvukové záznamy Uživatelů)
Informace o zdravotních omezeních (tělesný handicap).
Informace o využívání Služby Aircasting (informace o účastech Uživatele na castingu, call-backu, zprostředkovaných uměleckých výkonech, uzavřených smlouvách s Agenturami).
Fakturační údaje

Detailní katalog všech osobních údajů Uživatelů, které poskytují sami Uživatelé a které zpracováváme naleznete v příloze č. 1 k této Informaci.

V případě osobních údajů Agentur zpracováváme následující osobní údaje:
Identifikační a kontaktní údaje fyzických osob nebo zástupců právnických osob (jméno, příjmení, adresa sídla, IČO/DIČ, emailová adresa, telefonní číslo)
Informace o využívání Služby Aircasting (informace o požadavcích na Uživatele, o uskutečněném castingu/callbacku za účasti Uživatelů, audio-vizuálne záznamy související s natáčením (např. instrukce režiséra směrem k hercům, preference z databázi (oblíbené profily, často používané vyhledávané termíny a klíčová slova), způsob použití ovládacích prvků za účelem zkvalitňování uživatelského rozhraní,).
Údaje nutné ke zpracování fakturace za využívání Služby Aircasting (informace o uzavřených smlouvách, poskytnutých službách, zprostředkovaných uměleckých výkonech, informace o teritoriálním a časovém užití audiovizuálního díla, informace o typu média a pod.).

Dále zpracováváme osobní Údaje získané při Vaší návštěvě našich internetových stránek www.aircasting.cz nebo www.aircasting.io a tam dostupných aplikací a formulářů. Jedná se o soubory cookies.

Poskytování osobních údajů je z Vaší strany plně dobrovolné, nicméně v případě jejich neposkytnutí, nebudeme moci v některých případech poskytnout Vám naše služby v plném rozsahu, resp. nebudete schopni využívat Službu Aircasting v plné míře.

3. Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

- Identifikace Uživatele/Agentury, příprava návrhů smluv;

Bez Vaší řádné identifikace bychom Vám nebyli schopni poskytnout naše služby, jelikož potřebujeme vědět kdo jste (například zřídit uživatelský profil, uzavřít smlouvu, učinit objednávku, komunikovat s Vámi. Za tímto účelem zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje.

právní základ pro zpracování osobních údajů:
provedení opatření před uzavřením smlouvy
zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce

- Doporučení vhodných Uživatelů Agenturám pro výběr výkonných umělců

Agentury zabývající se výběrem vhodných osob pro umělecké výkony v rámci výroby audiovizuálních děl nebo pořízení fotografií či jiných obrazových a hlasových záznamů provádějí výběr vhodných kandidátu dle jejich osobních vlastností, zejména vzhledu, typu postavy, zkušeností a dovedností, případně speciálních charakteristik. Abychom byli schopni Agenturám nabídnout právě ty Uživatele, o které mají prvotní zájem, zpracováváme jejich Upřesňující osobní informace, Informace o zkušenostech a dovednostech, Informace o fyzickém vzhledu a Informace o zdravotních omezeních.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:
Souhlas subjektu údajů

- Vývoj a zlepšování Služby Aircasting, výzkum trhu;

Službu Aircasting neustále zlepšujeme a snažíme se ji nastavit tak, aby byla maximálním přínosem jak pro Uživatele tak pro Agentury, a to za nejlepších dosažitelných podmínek. Za tímto účelem zpracováváme Informace o využívání Služby Aircasting a Údaje získané při návštěvě našich internetových stránek.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:
zpracování je nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů;

Určení, výkon a obhajoba našich právních nároků, vymáhání pohledávek;

Vaše osobní údaje můžeme použití v rámci soudního nebo správního řízení, jehož budeme účastníkem a které se bude týkat právního vztahu k Vám, a to ať už na výzvu příslušného státního orgánu nebo z vlastní iniciativy při ochraně a vymáhání našich právních nároků a pohledávek. Takto můžeme zpracovávat Vaše Identifikační a kontaktní údaje, Informace o využívání Služby Aircasting a Údaje nutné ke zpracování fakturace.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:
zpracování je nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (vymáhání právních nároků)

4. Jakým způsobem zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech při dodržování stanovených bezpečnostních a procedurálních opatření. Všichni pracovníci, kteří přicházejí do styku s osobními údaji jsou řádně proškoleni.

Výše uvedené osobní údaje Uživatelů shromažďujeme a vytváříme z nich databázi, která je přístupná pouze Agenturám s možností vyhledávání Uživatelů dle zadaných kritérií. Za účelem zlepšení našich služeb provádíme rovněž statistické úkony a profilování Uživatelů s cílem maximálně přizpůsobit výběr Uživatelů z databáze požadavkům a kritériím Agentur. Provádíme rovněž profilování obličejů dle Vámi uložených fotografií s cílem nabídnout agenturám Uživatele s preferovanými biometrickými vlastnostmi obličeje.

Identifikační a kontaktní údaje, Informace o využívání služby Aircasting a Údaje nutné ke zpracování fakturace zpracováváme po dobu, po kterou trvá právní důvod jejich zpracování, tj. po dobu trvání našeho vzájemného smluvního vztahu a uplynutí příslušné promlčecí doby (zpravidla tříleté) vztahující se k právům vyplývajícím z tohoto právního vztahu či souvisejícím s tímto právním vztahem. Pokud jste Uživatel a nenavázal jste s námi nebo s Agenturou žádný jiný právní vztah (nad rámec pouhého zřízení uživatelského profilu Služby Aircasting) budeme zpracovávat Vaše Identifikační a kontaktní údaje, a Informace o využívání služby Aircasting pouze po dobu existence Vašeho uživatelského profilu, který můžete kdykoliv zrušit.

Upřesňující osobní informace, Informace o zkušenostech a dovednostech, Informace o fyzickém vzhledu a Informace o zdravotních omezeních zpracováváme pouze po dobu trvání Vašeho souhlasu se zpracováním těchto osobních údajů. Tyto osobní údaje automaticky přestaneme zpracovávat, pokud zrušíte svůj uživatelský profil na Službě Aircasting. Pokud některý z dříve poskytnutých osobních údajů z Vašeho profilu odstraníte, přestaneme tento odstraněný osobní údaj rovněž dále zpracovávat.

Za účelem zlepšení vyhodnocení fungování našich webových stránek a nastavení některých funkcionalit používáme na svých webových stránkách soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači. Cookies umožňují odlišit jednotlivé návštěvníky webových stránek a personalizovat tak jejich obsah, umožňuji také provádění statistických analýz v souvislosti s návštěvou webových stránek. Tyto informace zpracováváme po dobu trvání našich oprávněných zájmů na tomto zpracování. Ukládání souborů cookies můžete ve svém prohlížeči vyloučit.

5. Komu osobní údaje předáváme?

Se zpracováním osobních údajů nám pomáhají odborní zpracovatelé, se kterými máme uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří poskytují záruku zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby byly splněny zákonné požadavky na zpracování osobních údajů a byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů. Takovými zpracovateli jsou zejména:

Osobní údaje Uživatelů pak zpřístupňujeme pouze odsouhlaseným Agenturám nebo Agenturám, se kterými máme uzavřenu smlouvu o poskytování Služby Aircastingu, a to za předem dohodnutých podmínek, tj. nejprve v částečně anonymizované podobě po zadání vyhledávacích kritérií a následně v podobě přiřaditelné identifikované fyzické osobě.

6. Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělili, můžete kdykoliv odvolat zasláním oznámení na výše uvedenou e-mailovou adresu. Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, přestaneme po obdržení Vašeho odvolání nadále zpracovávat.

Právo na přístup

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají jsou či nejsou námi zpracovávány a máte právo získat přístup k těmto údajům. V této souvislosti máte právo požádat o poskytnutí informace o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných informacích o zdroji osobních údajů, nejsou-li získány přímo od Vás a době uložení osobních údajů.

Právo na opravu

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají nebo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz

Máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje vymazali, pokud: (i) již nejsou potřebné pro shora uvedené účely, pro které byly námi shromážděny a zpracovávány, (ii) odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů tam, kde jsou Vaše údaje zpracovávány na základě takového souhlasu a neexistuje jiný právní důvod k jejich zpracování, (iii) vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů a bude shledáno, že žádné takové oprávněné zájmy již neexistují, (iv) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (v) stanoví tak závazný právní předpis.

Právo na omezení zpracování

Máte právo, abychom po omezenou dobu přestali Vaše osobní údaje používat, a to v případě že: (i) se domníváte, že Vaše osobní údaje, které máme k dispozici, jsou nepřesné, (ii) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepožadujete jejich výmaz, toliko omezení jejich zpracování, (iii) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro výše uvedené účely, ale potřebujete je vy pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, (iv) vznesl jste námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu, že již neexistují na naší straně oprávněné zájmy pro jejich zpracování.

V případech dle předchozí věty přestaneme provádět jakékoliv úkony s Vašimi osobními údaji, a to do doby, než budou nepřesné osobní údaje opraveny nebo vyjasněna jejich nepřesnost nebo do doby výsledku posouzení Vaší námitky proti jejich zpracování.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. V takovém případě přestaneme Vaše osobní údaje po obdržení námitky zpracovávat, pokud nebudeme mít oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost můžete zaslat přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů na adresu: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

7. Na koho se obracet?

Námitku proti zpracování dle čl. 6. můžete vznést elektronicky, e-mailem na adresu: register@aircasting.cz.

Ostatní práva či jiné dotazy můžete uplatnit elektronicky, e-mailem na adresu: register@aircasting.cz.

V Praze 1.února 2019

New Things On The Net s. r.o.
Slavomír Benko, jednatel

Příloha č. 1 k Informaci o zpracování osobních údajů

Katalog zpracovávaných osobních údajů Uživatelů

Základní informace Fyzický vzhled Zkušenosti
Jméno a příjmení Postava - typ Profese - u neherců
E-mail Výška Specializace profesí
Pohlaví Váha Preferované role
Datum narození Oči - barva Zkušenosti v daných profesích
Pobyt Vlasy a vousy - barva, střih, typ Specifikace profesních dovedností
Telefon Tetování - umístnění + foto Ostatní
Řidičský průkaz a specifikace Piercing Zvukově-obrazové záznamy s uživateli
Etnicita Zuby a rovnátka Fotografie Uživatelů
Zájmy Míry a velikosti: Fakturační údaje
Mateřský jazyk Hrudník
Cizí jazyk Pas
Zaměstnání Boky
Zdravotní omezení Hlava
Nahota u natáčení Krk
Omezeni na teritoriální užití Boty
Omezení na typ produktů Konfekční velikost
Velikost košile
Délka nohavice

New Things On The Net s.r.o.