PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY AIRCASTING

PLATNÉ OD 1.2.2019

V tomto dokumentu jsou upraveny podmínky, za kterých poskytujeme službu Aircasting, zejména naše vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze zřízení Uživatelského profilu, jeho používání a využívání s tím souvisejících služeb.

 1. 1. POJMY A DEFINICE

  Níže uvedené pojmy psané s velkým počátečním písmenem mají v těchto Podmínkách následující význam

  „Agentura“ znamená subjekt vyhledávající osoby vhodné pro konkrétní Umělecký výkon dle zadání a podmínek tvůrců Audiovizuálních děl nebo pořizovatelů fotografií či jiných záznamů, např. reklamní a marketingové agentury, videoprodukce, filmová studia, castingoví režiséri, producenti, profesionální fotografové, apod.

  „Aircasting“ znamená internetovou službu, dostupnou na webové stránce www.aircasting.cz nebo www.aircasting.io umožňující Uživatelům vytvoření Uživatelského profilu za účelem provedení castingových aktivit a vyhledání vhodných osob pro herecké nebo obdobné výkony ze strany Agentur;

  „Audiovizuální dílo“ znamená zpravidla zvukově obrazový záznam díla/děl tvůrců a výkonných umělců, např. reklama, film, voiceover, dabing, dále též divadelní představení nebo jiné veřejné umělecké vystoupení;

  „Provozovatel“ znamená New Things On The Net s. r.o., IČ: 075 45 835, se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, kontaktní e-mail: [info@aircasting.cz];

  „Umělecký výkon“ znamená výkon herce, zpěváka, hudebníka, modelky, artisty, sportovce, kaskadéra, dabéra, moderátora, speakera nebo tanečníka (nebo příbuzného povolání), který provádí umělecké dílo tím, že jej předvádí, hraje, recituje nebo jinak interpretuje nebo jehož podobizna je uměleckým způsobem zaznamenávána/fotografována nebo který předvádí své dovednosti za účelem pořízení Audiovizuálního díla;

  „Uživatel“ znamená fyzickou osobu mající zájem o provedení Uměleckého výkonu v rámci přípravy Audiovizuálního díla, fotografie nebo jiného záznamu či představení;

  „Uživatelský profil“ znamená zobrazení souhrnu informací o Uživateli, které Uživatel sám zadal na internetové stránce www.aircasting.cz nebo www.aircasting.io pod svým jménem a které může sám spravovat nebo doplňovat;

  „Zástupce Uživatele“ znamená osobu, která je oprávněna zastupovat Uživatele při využívání služby Aircasting, a to na základě plné moci nebo na základě zákonného zastoupení včetně rodičů dítěte;

 2. 2. ZALOŽENÍ UŽIVATELSKÉHO PROFILU

  1. Uživatelský profil založíte jednoduchým vyplněním základních údajů o Vás na stránce www.aircasting.cz nebo www.aircasting.io v zadávacím formuláři. Vyplněním Uživatelského profilu potvrzuje, že máte zájem o provedení Uměleckého výkonu, avšak k ničemu se nezavazujete. Uživatelský profil může jménem Uživatele založit i Zástupce Uživatele, je však povinen doložit své oprávnění k založení Uživatelského profilu a souhlas Uživatele s jeho založením. Uživatel musí být starší 16 let; mladší Uživatelé mohou Uživatelský profil založit pouze se souhlasem rodičů/Zástupce Uživatele.
  2. Všechny informace, které uvedete v Uživatelském profilu, slouží pro Agentury, aby se rozhodly, zda jim vyhovuje Váš vzhled, Vaše schopnosti a zkušenosti, Váš hlas nebo další vlastnosti na to, aby vás obsadily do role v Audiovizuálním díle nebo vybraly pro jiný Umělecký výkon. Všechny Vámi zadané údaje jste povinni vyplnit pravdivě, jinak odpovídáte za způsobenou škodu. Vyplněním Uživatelského profilu souhlasíte s tím, že Vámi zveřejněné informace mohou být zpřístupněny Agenturám. Uživatelské profily jsou přístupné jen Agenturám, jejichž přístup k nim musí Provozovatel předem schválit. Ani poté však nemají Agentury právo použít informace o Vás nebo audiovizuální materiály či Vaše fotografie, které jste nám poskytli, do žádného Audiovizuální díla nebo jinak je užít bez Vašeho svolení.
  3. Každý Uživatelský profil podléhá před jeho zprovozněním našemu schválení. Vyhrazujeme si právo Uživatelský profil neschválit a nezprovoznit Vám službu Aircasting, dospějeme-li k závěru, že Uživatelský profil obsahuje nevhodné informace (vulgární, násilné, nenávistné nebo nemravné materiály), nepravdivé informace, byl-li zřízen bez souhlasu osoby uvedené jako jeho Uživatel nebo poškozuje-li práva nebo oprávněné zájmy třetích osob.
  4. Všechny informace a materiály včetně fotografií a obrazových či zvukově obrazových záznamů, které zpřístupňujete na Uživatelském profilu, nesmí zasahovat nebo porušovat autorská nebo osobnostní práva třetích osob. Jste výlučně odpovědní za to, že užití těchto informací, materiálů, fotografií, obrazových či zvukově obrazových záznamů na Uživatelském profilu za účelem provozování služby Aircasting je v souladu se všemi autorskými nebo osobnostními právy všech dotčených osob (autorů takto zveřejněných děl). Z tohoto důvodu jste povinni na záznamech, fotografiích, videích, apod. vystupovat pouze Vy (Uživatel) bez účinkování třetích osob, a to zejména proto, že nejsme schopni ověřit souhlas třetích osob se zařazením do databáze Uživatelských profilů. Výjimku z pravidla výlučného účinkování Uživatele ve zpřístupněných záznamech, fotografiích a videích mohou představovat ukázky z děl, na jejichž tvorbě se Uživatel podílel, např. tzv. showreely. I v těchto případech je však výhradně Uživatel odpovědný za vypořádání všech autorských nebo osobnostních práv v souvislosti s jejich zpřístupněním na svém Uživatelském profilu. práv
  5. Zpřístupněním informací a materiálů včetně fotografií a obrazových či zvukově obrazových záznamů na Uživatelském profilu nám poskytujete oprávnění tyto materiály užít za účelem provozování služby Aircasting, tj. k vytvoření databáze informací z Uživatelských profilů, k vyhledávání, profilování a jiným pracím s databází a dále též oprávnění tyto materiály poskytnout Agenturám k rozhodnutí, zda Vás pozvat na casting, call-back či jiné výběrové řízení nebo obsadit Vás do role v rámci Uměleckého výkonu, apod. Tyto materiály a informace můžeme použit bezplatně rovněž za účelem propagace služby Aircasting.
  6. Veškeré Vaše údaje uvedené v Uživatelském profilu budeme považovat za aktuální a správné. Zavazujete se je aktualizovat při každé jejich změně.
 3. 3. PROVOZOVÁNÍ SLUŽBY AIRCASTING

  1. Poskytováním služby Aircasting se nezavazujeme k tomu, že budete skutečně vybráni na casting, call-back nebo do účinkování v rámci jakéhokoliv Uměleckého výkonu. Rozhodnutí o Vašem výběru na casting, callback a finální zařazení do účinkování v rámci Audiovizuálního díla (případně k pořízení fotografie nebo jiného díla) je čistě v kompetenci Agentur. Provozovatel služby Aircasting nerozhoduje o finálním obsazení do role/účinkování v Audiovizuálním díle (případně o účinkování za účelem pořízení fotografie ne nebo jiného díla d ale působí pouze jako zprostředkovatel a může zasahovat do předvýběru kandidátů na účinkování.
  2. Každou nabídku na Umělecký výkon máte právo odmítnout bez udání důvodu. V případě, že budete zařazení do castingu (online nebo klasického), callbacku nebo do jiné formy výběrového řízení a na tuto výzvu zareagujete kladně (potvrzením notifikace, e-mailem, telefonátem apod.), zavazujete se vynaložit maximální možné úsilí, abyste splnil/a podmínky, o kterých jste byl/a dopředu v rámci konkrétního projektu informován/a, zejména doručovat materiály (videa, fotografie) v požadovaných termínech a v požadované kvalitě, dostavit se osobně na místo castingu, callbacku nebo zkoušky v požadovaném termínu, apod.
  3. Samotná služba Aircasting není nijak zpoplatněna. Nebude-li mezi námi (Provozovatelem) a Vámi uzavřena zvláštní smlouva, nevzniká Vám vůči nám žádný nárok na jakoukoliv odměnu, honorář, buyout nebo jinou platbu v souvislosti s provozováním služby Aircasting, Vaší účastí na castingu, call-backu nebo za jiný výkon nebo za užití Vašich fotografií, videa nebo jiných děl. Provozovatel neodpovídá ani neručí za splnění povinností Agentur vůči Vám.
  4. Bude-li mezi námi a Vámi uzavřena zvláštní smlouva zakládající Váš nárok na odměnu, honorář nebo jinou úplatu, jsou tyto platby splatné až po jejich zaplacení ze strany Agentury.
  5. Jste srozuměni s tím, že nejste oprávněni šířit informace o průběhu castingu, zakázkách a klientech zajištěných službou Aircasting a přivádět na castingy třetí osoby s výjimkou doprovodu zákonného Zástupce Uživatele, event. jiného rodinného příslušníka v případě nezletilých.
  6. Upozorňujeme Vás, že Uživatelský profil nemusí být dostupný nepřetržitě, a to především z důvodu údržby a správy hardwarového vybavení nebo softwarového řešení používaných Provozovatelem nebo jeho dodavatelů.
  7. Berete na vědomí, že zobrazení Uživatelských profilů Agenturám je výsledkem požadavků Agentur a uplatňovaných vyhledávacích kritérií a algoritmů a že Vám nevzniká jakýkoliv nárok na zobrazení právě Vašeho profilu některé Agentuře.
 4. 4. ZRUŠENÍ UŽIVATELSKÉHO PROFILU

  1. Uživatelský profil můžete kdykoliv zrušit sami přímo na stránkách www.aircasting.cz nebo www.aircasting.io. Také nás můžete požádat o zrušení Vašeho Uživatelského profilu nebo jeho dočasné znepřístupnění Agenturám e-mailem na adresu: [register@aircasting.cz]. Vaší žádosti o zrušení Uživatelského profilu nebo jeho dočasné znepřístupnění vyhovíme do 48 hodin. Ve stejné lhůtě rovněž smažeme veškerá Vaše data uložená na náš server v rámci Uživatelského profilu.
  2. Vyhrazujeme si právo zrušit Váš Uživatelský profil, dospějeme-li k závěru, že Váš Uživatelský profil obsahuje nevhodné informace (vulgární, násilné, nenávistné, nezákonné nebo nemravné materiály), nepravdivé nebo neaktualizované informace, byl-li zřízen bez souhlasu osoby uvedené jako jeho Uživatel, poškozuje-li práva nebo oprávněné zájmy třetích osob nebo v případě porušení Vašich povinností dle smluv uzavřených s námi nebo s Agenturami nebo v průběhu dohodnutého castingu či call backu. Uživatel zrušeného Uživatelského profilu nemůže založit Uživatelský profil nový. Rozhodnutí o zrušení Uživatelského profilu je naším výlučným právem, které můžeme uplatnit dle svého výlučného rozhodnutí a které nemůže založit jakýkoliv Váš nárok na náhradu újmy nebo škody (včetně ušlého zisku).
  3. Součástí služby Aircasting není uložiště dat. Neodpovídáme za žádnou ztrátu dat, které uložíte na Uživatelský profil (náš server).
 5. 5. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

  1. Berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, že naše vzájemná komunikace bude probíhat i prostřednictvím Vašeho emailu, který jste zadali do Vašeho Uživatelského profilu a Vašeho telefonního kontaktu, který jste nám poskytli.
 6. 6. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

  1. Naše vzájemné vztahy se řídí ustanovením českým právem, konkrétně zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Při poskytování služby Aircasting dochází ke zpracování osobních údajů v rozsahu a způsobem uvedeným ve zvláštní Informaci o zpracování osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytujete na zvláštním dokumentu.
  2. Ve vztazích mezi Provozovatelem a Uživatelem s mezinárodním prvkem sjednávají smluvní strany v souladu s čl. 25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, příslušnost českých soudů k rozhodování veškerých sporů vyplývajících nebo souvisejících s poskytováním služby Aircasting s tím, že místní příslušnost v obchodních věcech bude určena dle obecného soudu Provozovatele stanoveného podle § 84 a 85 odst. 3 zák.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. V případě rozporů mezi těmito Podmínkami a zvláštními smlouvami uzavřenými mezi námi a Vámi, mají přednost následně uzavřené smlouvy.
  3. Uživatel, který je spotřebitel se může obrátit se svou stížností ohledně fungování služby Aircasting na email: [info@aircasting.cz] nebo též na Českou obchodní inspekci, případně na příslušný živnostenský úřad.
  4. Právní vztahy s Agenturami se řídí zvláštními smlouvami uzavřenými s Provozovatelem.
  5. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2019. Tyto podmínky můžeme kdykoliv změnit s tím, že jejich změnu Vám oznámíme e-mailovou zprávou s odkazem na nové znění těchto podmínek minimálně 30 dní předem. Nebudete-li se změnou obchodních podmínek souhlasit, můžete svůj Uživatelský profil ihned zrušit, neučiníte-li tak do 30 dnů ode dne oznámení o změně těchto podmínek, má se za to, že se změnou těchto podmínek souhlasíte.

New Things On The Net s.r.o.